Uw Klantgegevens  |  Afrekenen  |  Inhoud Winkelwagen   € 0.00 English Nederlands Deutsch Espa˝ol Franšais
Home SmartShop SeedShop HeadShop SportShop SexShop
 HOME » Algemene Voorwaarden
SMARTSHOP
HEADSHOP
CBDSHOP
SPORTSHOP
SEXSHOP
ALLE PRODUCTEN
 
Algemene Voorwaarden

Voor het bestellen bij Smartific.com bestaan er enkele voorwaarden:

-   Minimale leeftijd is 18 jaar of de leeftijd waarop uw rechtsgeldig volwassen bent volgens de wetgeving die in uw land geldt.

-   - Identiteit van de ondernemer

PePePe B.V.
Heggeroos 1
3892XP Zeewolde
Netherlands

Email:sales@smartific.com
KVK nr:34236211
BTW nr:NL815030411B01

- Postadres

Smartific BV
Postbus 230
3890 AE Zeewolde
Nederland

-   Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pepepe BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pepepe BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Pepepe BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

-   Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van Pepepe BV zijn vrijblijvend en Pepepe BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pepepe BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pepepe BV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 2.3 Door producten bij Pepepe BV te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft. 2.4 Wanneer binnen 7 (zeven) dagen na plaatsing van de bestelling geen annulering is ontvangen is de koopovereenkomst een feit. De bestelling zal voor maximaal 50% vooraf voldaan moeten worden. Na betaling zal uw product direct aan u verzonden worden.

-   Artikel 3. Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen vijf (5) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Wanneer een Remboursbestelling niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen is betaald doordat deze niet is opgehaald bij het postkantoor of respectievelijk niet is aangenomen door de klant zal Pepepe BV de gemaakte kosten op de klant verhalen.

-   3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Pepepe BV. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Pepepe BV 3.6 Uitblijven van betaling. Bij het uitblijven van een betaling wordt 1 herinnering naar uw adres gestuurd hierna zullen wij de vordering uit handen geven aan ons incassobureau. De hierbij komende kosten zullen volledig voor rekening van de klant zijn.

-   Artikel 4. Levering 4.1 De door Pepepe BV gehanteerde leveringstermijn bedraagt circa 5 werkdagen. Overschrijding van enige leveringstermijn van 30 dagen of meer geeft u recht op vergoeding van het aankoopbedrag en de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

-   Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Pepepe BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

-   Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Pepepe BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 Pepepe BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

-   Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 7.1 Bij levering heeft de klant de verplichting de producten te controleren op defecten of eventuele andere gebreken. Wanneer defecten of gebreken zijn geconstateerd dient de klant dit binnen een bekwame tijd na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven aan Pepepe BV via e-mail. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Pepepe BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Pepepe BV te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Zie voor verdere informatie artikel 11.3.

-   Artikel 8. Bestellingen/communicatie 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pepepe BV, dan wel tussen Pepepe BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pepepe BV, is Pepepe BV niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Pepepe BV Artikel 9. Overmacht 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pepepe BV ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pepepe BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

-   9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pepepe BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

-   Artikel 10. Diversen 10.1 Indien u aan Pepepe BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Pepepe BV gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u Pepepe BV schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 10.2 Wanneer door Pepepe BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Pepepe BV deze Voorwaarden soepel toepast. 10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pepepe BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een Pepepe BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 10.4 Pepepe BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

-   Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 In het geval van een geschil dient de consument eerst contact op te nemen met Pepepe BV, door per post, fax of iedere andere vorm van schriftelijke communicatie zijn klacht uiteen te zetten. Pepepe BV zal binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de klacht deze afhandelen. Wanneer het Pepepe BV niet lukt, of niet lijkt te lukken om de binnengekomen klacht niet binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen zal de consument hier direct schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Eveneens zal hierbij een schatting worden gegeven van de te verwachten overschrijding van de klachtenafhandeling.

-   Indien het geschil niet naar genoegen opgelost wordt heeft de consument de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de Geschillencommissie Thuiswinkel of elke andere bij de Stichting Geschillencommissie aangesloten branche geschillencommissie of bij een daaraan gelijkwaardige geschillencommissie. Tevens kunt u het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter. In het geval van een grensoverschrijdend geschil kan de consument de zuster organisatie van Thuiswinkel.org in zijn woonland vragen te bemiddelen. In dat geval zal de bedoelde organisatie de klacht doorzenden naar Thuiswinkel.org. 11.3 Bij elke overeenkomst die op afstand (bijvoorbeeld via Internet of telefoon) heeft de consument een opzegtermijn van zeven werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder opgaaf van redenen. De leverancier mag hiervoor geen boete in rekening brengen; hoogstens mag hij de kosten voor het terugzenden voor rekening van de consument laten komen. Als de consument binnen de zeven werkdagen al betaald heeft, en daarna alsnog de overeenkomst herroept, is de leverancier verplicht om binnen dertig dagen de betaling terug te storten. Als de consument een financieringsregeling heeft afgesproken, dan wordt deze mede herroepen. De termijn van zeven werkdagen gaat in op de dag waarop de consument de goederen ontvangen heeft, mits de verplichte schriftelijke bevestiging dan al binnen is. Als het gaat om een dienst, dan gaat de termijn in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten of op de dag waarop de bevestiging binnen is. Als op de dag van ontvangst van de goederen of de dag van sluiting van de overeenkomst betreffende de dienst de schriftelijke bevestiging nog niet binnen is, dan wordt de termijn verlengd naar drie maanden. Deze bedenktijd is niet van toepassing als het gaat om bijvoorbeeld maatwerk-producten, goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld omdat ze snel bederven), kranten en tijdschriften en bij het afsluiten van weddenschappen en loterijen. Disclaimer

-   Voor alle image-bestanden heeft Pepepe BV het copyright. Gebruik van deze bestanden is verboden en zal vervolgd worden via het Nederlands recht. Privacy Statement Pepepe BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Pepepe BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Pepepe BV heeft enkel en alleen uw gegevens nodig voor een correcte verzending van uw bestelling. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Pepepe BV zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy Pepepe BV, dan kunt u ons een email sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Klachten en geschillencorrespondentie dient via onderstaand e-mail adres afgehandeld te worden.
Volgende
Smartific_Home